ΝΕΑ

Κριτήρια Μοριοδότησης για της Προσλήψεις Εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ 2022
Τα κριτήρια που ισχύουν έχουν ίση βαρύτητα σε προϋπηρεσία και ακαδημαϊκούς τίτλους  ως εξής:
Ακαδημαϊκά Προσόντα
Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.
  • Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
  • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: επτά (8) μονάδες
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: επτά (7) μονάδες
Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
  • Άριστη γνώση  έως δύο (2) ξένων γλωσσών:   επτά (7) μονάδες για  κάθε μία (1) εξ αυτών.
  • Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών:  πέντε (5) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
  • Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών :  τρεις (3) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου:  τέσσερις (4) μονάδες. Ενότητες: Word, Excel, Internet.
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.