ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί τους υποψηφίους απευθείας σε εξετάσεις για την εκπαιδευτική επάρκεια του ΕΟΠΠΕΠ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη μέθοδο ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 ΩΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ και την ένταξή τους στο μητρώο εκαπιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους τους ενδιαφερομένους, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων, αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016).

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αμέσως είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλα δομημένο ώστε από τη μια να αναλύει και να επεξηγεί τα θέματα που εξετάζονται κατά την θεωρητική αξιολόγηση του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων, ενώ από την άλλη προετοιμάζει κατάλληλα τους υποψηφίους για την εξέταση στο πρακτικό μέρος στο πεδίο της μικροδιδασκαλίας, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις απαιτήσεις για το σύνολο της αξιολόγησης που διενεργείται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν το σεμινάριο με επιτυχία καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στην σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ  (https://www.eoppep.gr/index.php/el/trainers_certification_exams)και να οριστεί η ημερομηνία και η περιοχή εξέτασής τους τόσο για το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της αξιολόγησης. 

Ενότητες

Ενότητα 1: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική.

Ενότητα 2: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Θεωρίες Μάθησης.

Ενότητα 3:Ομάδα – Ομάδα Στόχος.

Ενότητα 4:Δυναμική της ομάδας – Επικοινωνία.

Ενότητα 5:Βασικές ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.

Ενότητα 6:Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό – Πολιτισμικό Πλαίσιο.

Ενότητα 7Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – Τεχνικές – Διεργασία.

Ενότητα 8:Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα-Χώρος.

Ενότητα 9:Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.

Ενότητα 10Μικροδιδασκαλία

Παροχές Προγράμματος

Μαθήματα εκτός εργάσιμων ημερών

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή & ηλεκτρονική μορφή.

Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων και δυνατότητα επαναπαρακολούθησης.

Δημιουργία και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών.

Δυνατότητα ένταξης στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μονάδες ECVET

Υποστήριξη των σπουδαστών καθόλη την διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Τράπεζα Θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ

https://www.eoppep.gr/images/TP_2014_FINAL.pdf