ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY

250,00 

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Security) Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί τους υποψηφίους απευθείας σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης, απαραίτητος για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία. Σεμινάριο αναγνωρισμένο από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 ΩΡΕΣ (για Νεοεισερχόμενους στο Επάγγελμα) ή 24 ΩΡΕΣ (για εργαζόμενους στο χώρο που έληξε η άδειά τους). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποίησης απαραίτητης για να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους τους ενδιαφερομένους, που επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων, αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αμέσως είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης για την άδεια εργασίας ως Security. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλα δομημένο ώστε από τη μια να αναλύει και να επεξηγεί τα θέματα που εξετάζονται κατά την θεωρητική αξιολόγηση. Η διδακτέα ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επαγγελματία των υπηρεσιών ασφαλείας και σύμφωνη με το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο “Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”, όπως έχει εγκριθεί και δημοσιευτεί από τον ΕΟΠΠΕΠ, ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον επαγγελματικό χώρο των security. Μετά την ολοκλήρωση του τμήματος δίνεται η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Διαθέτουμε ειδικό πρόγραμμα 24 ωρών για τους εργαζομένους στο κλάδο που έληξε η άδειά τους Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα 24 ωρών online τηλεκατάρτισης απευθύνεται στους κατόχους επαγγελματικής άδειας εν ισχύ. Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματία Security. Ενότητες 1: Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και Ελληνική Πραγματικότητα. 2: Ποινικός Κώδικας 3. Ποινική Δικονομία 4. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 5. Εισαγωγή στην Ασφάλεια 6. Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας 7. Ανταπόκριση σε Περιστατικά 8. Ασφάλεια Εγκαταστάσεων 9. Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α. 10. Προστασία Προσώπων 11. Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων 12. Παροχή Πρώτων Βοηθειών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη μέθοδο ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενότητες Παροχές Προγράμματος Μαθήματα εκτός εργάσιμων ημερών Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή & ηλεκτρονική μορφή. Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων και δυνατότητα επαναπαρακολούθησης. Βεβαίωση Παρακολούθησης Υποστήριξη των σπουδαστών καθόλη την διαδικασία Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
This shortcode LP Profile only use on the page Profile